تجربیات سفر

من حداقل از تجربیات سفرم آموختم که اگر کسی با اعتماد به نفس در راستای آرزوهایش قدم بردارد، و زندگی…

2 سال پیش

ابتدای سخن

عاقبت یک روز آدم با کارهای نکرده‌اش تنها می‌ماند!

2 سال پیش

جستجو کن

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه…

2 سال پیش