آلودگی شهر، آلودگی درون ۲

زمان زیاد نگذشته است. سه روز پیش همین قاب معرف آلودگی تهران بود. تصویر در همان ساعت برداشته شده است.
از آلودگی گفتم و آلودگی درون.
امروز همان قاب را مجددن نگاه کنید. بخش های زیادی از تهران معلوم است. برج آزادی را می‌توان در میانه‌های تصویر دید. حتی کوه‌های جنوبی تهران را می‌توان شفاف دید.
به این فکر می‌کنم که آیا باد و بارانی که کمی حال تهران را به جا آورد، در درون ما تغییری ایجاد کرد؟
آیا کمک می‌کنیم به بهتر شدن حال خودمان؟ حال درونمان؟ این سه روز، ماجراهای پیرامون‌مان تامل‌برانگیز بود و هست.
آلودگی هوا، زلزله، باران، یلدا، هوای بهاری در آغاز زمستان. تمام این‌ها عدم تعادلی است که در زندگی ما (من) جاری شده است.
همین امروز فکری به حال خود کنیم.
.
از خود شروع کنیم.

4 سال پیش