آلودگی شهر، آلودگی درون ۲

زمان زیاد نگذشته است. سه روز پیش همین قاب معرف آلودگی تهران بود. تصویر در همان ساعت برداشته شده است.…

4 سال پیش

تجربیات سفر

من حداقل از تجربیات سفرم آموختم که اگر کسی با اعتماد به نفس در راستای آرزوهایش قدم بردارد، و زندگی…

4 سال پیش

ابتدای سخن

عاقبت یک روز آدم با کارهای نکرده‌اش تنها می‌ماند!

4 سال پیش

جستجو کن

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای. بنابراین، روحیه…

4 سال پیش