روزمرگی

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست   به تصاویری…

4 سال پیش